Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk (SBRR) spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is. SBRR behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website op ieder moment zonder aankondiging te wijzigen.

Aansprakelijkheid

SBRR is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door SBRR of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. SBRR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Fouten of onvolledige informatie

Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze website hiermee te verbeteren. U kunt reageren via info@bluezybluesfestival.nl.

Informatie

Uit bezoek aan onze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. SBRR behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@bluezybluesfestival.nl. Het Nederlands recht is van toepassing.

Indien achteraf blijkt dat u een beschermde illustratie en/of foto heeft aangeleverd in uw persbericht, zonder dat u in het bezit bent van de rechten hiervan, worden eventuele claims volledig aan u, als verzender van het persbericht, gefactureerd.

Privacy

SBRR, gevestigd aan de Koolmees 230 te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bluezybluesfestival.nl
Koolmees 230, 2986 VR Ridderkerk, 078 – 612 74 39

Arjan ‘t Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van SBRR.
Hij/zij is te bereiken via info@bluezybluesfestival.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBRR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam
  • email adres
  • telefoonnummer
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
    (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluezybluesfestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SBRR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • SBRR analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SBRR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SBRR) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SBRR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SBRR verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SBRR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SBRR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Slikkerveer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluezybluesfestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SBRR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SBRR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via info@bluezybluesfestival.nl.